Nhảy đến nội dung
  • Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Phó Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro, Công ty DLI Asia Pacific Pte. Ltd.
 

Ông Junichi Yoshii

 

Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Phó Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro, Công ty DLI Asia Pacific Pte. Ltd.

 

  •   Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

Ông Trần Đình Quân

 

Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Tổng Giám đốc điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

Ông Đặng Hồng Hải


 
Tổng Giám đốc điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

 

  • Ông Trần Châu Danh

       Ông Trần Châu Danh


 

        Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam